IOGTT

สมาคมเพื่อการพัฒนาสังคมไทย(International Organization of Good Templars-Thailand (IOGTT))
Narrow Default Wide
Blue Colour Green Colour Orange Colour Red Colour

แนวทางการดำเนินงาน (2)

IOGTT มีแนวทางในการดำเนินงานในการรณรงค์ป้องกัน - - การบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพ- - การส่งเสริมและสนับสนุนงานทางวิชาการและวิจัยเกี่ยวกับปัญหาและการแก้ปัญหาการติดสุราสิ่งมึนเมาและสารเสพติด รวมทั้งประสานความร่วมมือกับต่างประเทศในการต่อต้านการใช้สิ่งมึนเมาและสารเสพติด

 IOGTT มีแผนการดำเนินงานทั้งหมด 8 แผน คือ

  1. แผนอำนวยการ รับผิดชอบในการจัดประชุมต่าง ๆ เช่น ประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ประชุมใหญ่สามัญประจำปี การดูแลบำรุงรักษาวัสดุอุปกรณ์สำนักงานต่าง ๆ รวมทั้งติดต่อประสานงานกับหน่วยงานราชการในเรื่องของการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการ และอื่น ๆ ที่คณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ได้มอบหมาย
  2. แผนงานชุมชนรับผิดชอบการจัดทำกิจกรรมร่วมกับชุมชนต่าง ๆ หรือร่วมกันพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับชุมชนในเรื่องของสุราและยาเสพติดให้กับเยาวชนและประชาชนที่อยู่ในชุมชน
  3. แผนงานต่างประเทศ มีหน้าที่ในเรื่องการส่งคณะกรรมการเข้าร่วมประชุมสัมมนาในต่างประเทศ เข่น ประชุม IOGT International World Congress และรับรองคณะ IOGT หรือ NGO ที่เดินทางมาเยี่ยมสมาคม เป็นต้น
  4. แผนงานบุคลากร รับผิดชอบในการสรรหาบุคคลเข้ามาปฏิบัติงานในตำแหน่งต่าง ๆ เช่น เจ้าหน้าที่ประสานงาน ผู้ช่วยผู้จัดการสมาคมฯ เป็นต้น
  5. แผนงานประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ความรู้ผ่านสื่อต่าง ๆ ให้กับประชาชนและเยาวชนได้รับความรู้ในเรื่องของสุราและยาเสพติด อีกทั้งร่วมประชาสัมพันธ์งานที่สมาคมฯ จัดทำให้กับสื่อต่าง ๆ ได้รับทราบ เช่น การจัดทำกิจกรรมการกุศล เป็นต้น
  6. แผนงานเยาวชน มีหน้าที่ในการดำเนินงานด้านเยาวชน เช่น การให้ความรู้และทักษะในการใช้ชีวิตให้ห่างไกลยาเสพติดให้กับเยาวชนทั้งในและนอกสถาบันการศึกษา การสร้างแกนนำเยาวชนให้เป็นอาสาสมัครดำเนินงานร่วมกับสมาคมฯ การพัฒนาศักยภาพเยาวชน การสร้างเครือข่ายเยาวชนต้านยาเสพติดระดับประเทศ และการส่งเสริมงานด้านจิตอาสาให้กับเยาวชน เป็นต้น
  7. แผนงานหาทุน มีหน้าที่ในเรื่องของการทุนให้กับสมาคมฯ เพื่อนำมาใช้ในการบริหารจัดการสมาคมฯ ด้วยการจัดกิจกรรมการกุศล เช่น จัดทำโบว์ลิ่งการกุศล จัดเดิน-วิ่งการกุศล เป็นต้น
  8. แผนงานการติดตามและประเมินผล รับผิดชอบในเรื่องของการ ติดตามกลุ่มเป้าหมายในการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามการจัดทำกิจกรรม/โครงการ และประเมินผลสัมฤทธิ์ผลของโครงการ/กิจกรรม