IOGTT

สมาคมเพื่อการพัฒนาสังคมไทย(International Organization of Good Templars-Thailand (IOGTT))
Narrow Default Wide
Blue Colour Green Colour Orange Colour Red Colour

 

การประชุม IOGT International 68th World Congress 2014

วันที่ ๒๖ ตุลาคม ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๗

ณ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

ความเป็นมาและวัตถุประสงค์ของการประชุมฯ

องค์กร IOGT หรือ International Organization of Good Templars
มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ประเทศสวีเดน เป็นองค์กร NGO ระหว่างประเทศที่มีเครือข่ายทั่วโลก และมีกิจกรรมเพื่อสังคมอย่างต่อเนื่อง โดยเน้นในเรื่องของการต่อต้านการใช้เครื่องดื่มแอลกอฮอล์และสารเสพติดอื่น ๆ และการมีวิถีชีวิตที่ดีปราศจากการใช้เครื่องดื่มแอลกอฮอล์และสารเสพติด ในส่วนของประเทศไทยมีองค์กรเครือข่ายในประเทศไทย โดยใช้ชื่อว่า IOGTTหรือ International Organization of Good Templars - Thailand และมีชื่อภาษาไทยว่าสมาคมเพื่อการพัฒนาสังคมไทย ปัจจุบันทางสมาคมเพื่อการพัฒนาสังคมไทย ก็อยู่ในความอุปถัมภ์ของสำนักงาน ป.ป.ส. โดยการสนับสนุนงบประมาณและบุคลากรให้กับสมาคมเพื่อดำเนินกิจกรรมสาธารณประโยชน์ให้กับสังคมไทย ทั้งนี้ IOGT ได้เคยให้ความช่วยเหลือแก่รัฐบาลไทย ในช่วงปี ค.ศ.๑๙๘๐ ในการดำเนินกิจกรรมในด้านการพัฒนาทางเลือกในพื้นที่ภาคเหนือของประเทศไทย

องค์กร IOGTได้กล่าวยกย่องประเทศไทยว่าเป็นประเทศที่มีบทบาทนำทั่วโลกในเรื่องของการดำเนินงานเชิงรุกต่อการพัฒนาสุขภาพประชาชน โดยเฉพาะในการดำเนินนโยบายต่อต้านสุราและบุหรี่ ในกลุ่มเยาวชน ซึ่งเป็นแนวทางการดำเนินงานของกลุ่ม IOGT ที่มุ่งเน้นการดำเนินงานจากภาคชุมชนในเรื่องเด็กและเยาวชน