IOGTT

สมาคมเพื่อการพัฒนาสังคมไทย(International Organization of Good Templars-Thailand (IOGTT))
Narrow Default Wide
Blue Colour Green Colour Orange Colour Red Colour
508507
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
All days
1454
214
2061
504873
3856
7410
508507
Your IP: 54.234.255.29
Server Time: 2017-12-15 21:35:20

แนวทางการดำเนินงาน

IOGTT มีแนวทางในการดำเนินงานในการรณรงค์ป้องกัน - - การบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพ- - การส่งเสริมและสนับสนุนงานทางวิชาการและวิจัยเกี่ยวกับปัญหาและการแก้ปัญหาการติดสุราสิ่งมึนเมาและสารเสพติด รวมทั้งประสานความร่วมมือกับต่างประเทศในการต่อต้านการใช้สิ่งมึนเมาและสารเสพติด

 

แนวทางการดำเนินงาน

1.       รณรงค์เพื่อป้องกันการใช้สุรา   สิ่งมึนเมาและสารเสพติด

2.       บำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดสุรา  สิ่งมึนเมาและสารเสพติด

3.       ส่งเสริมและสนับสนุนงานทางวิชาการและวิจัยเกี่ยวกับปัญหาและการแก้ปัญหาการติดสุราสิ่งมึนเมาและสารเสพติด 

4.       ประสานความร่วมมือกับต่างประเทศในการต่อต้านการใช้สิ่งมึนเมาและสารเสพติด

การดำเนินงานของสมาคมฯ  

สมาคมฯ  ได้ดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานทั้งหมด  8  แผน  คือ

แผนอำนวยการ     จะรับผิดชอบในเรื่องของจัดประชุมต่างเช่น  ประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมฯประชุมใหญ่สามัญประจำปี   การดูแลบำรุงรักษาวัสดุอุปกรณ์สำนักงานต่างรวมทั้งติดต่อประสานงานกับหน่วยงานราชการในเรื่องของจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการ  และอื่นที่คณะกรรมการบริหารสมาคมฯได้มอบหมาย

แผนงานชุมชน  จะรับผิดชอบในเรื่องของการจัดทำกิจกรรมร่วมกับชุมชนต่างหรือร่วมกันพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับชุมชนในเรื่องของสุราและยาเสพติดให้กับเยาวชนและประชาชนที่อยู่ในชุมชน

แผนงานต่างประเทศ    มีหน้าที่ในเรื่องของการส่งคณะกรรมการเข้าร่วมประชุมสัมมนาในต่างประเทศเช่น  ประชุม  IOGT International World Congress  และรับรองคณะ  IOGT  หรือ  NGO 

ที่เดินทางมาเยี่ยมสมาคมเป็นต้น

แผนงานบุคลากร   จะรับผิดชอบในการสรรหาบุคคลเข้ามาปฏิบัติงานในตำแหน่งต่างเช่นเจ้าหน้าที่ประสานงาน   ผู้ช่วยผู้จัดการสมาคมฯ  เป็นต้น

แผนงานประชาสัมพันธ์    มีหน้าที่ในเรื่องของการเผยแพร่ความรู้ผ่านสื่อต่างให้กับประชาชนและเยาวชนได้รับความรู้ในเรื่องของสุราและยาเสพติด  อีกทั้งร่วมประชาสัมพันธ์งานที่สมาคมฯจัดทำให้กับสื่อต่างได้รับทราบเช่น  การจะจัดทำกิจกรรมการกุศล  เป็นต้น

แผนงานเยาวชน   มีหน้าที่ในการดำเนินงานด้านเยาวชน  เช่นการให้ความรู้  และทักษะในการใช้ชีวิตให้ห่างไกลยาเสพติดให้กับเยาวชนทั้งในและนอกสถาบันการศึกษา   การสร้างแกนนำเยาวชนให้เป็นอาสาสมัครดำเนินงานร่วมกับสมคมฯการพัฒนาศักยาภาพเยาวชน  การสร้างเครือข่ายเยาวชนต้านยาเสพติดและการส่งเสริมงานด้านจิตอาสาให้กับเยาวชน   นอกจากนี้ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (สำนักงาน...) ตั้งแต่ปี 2556 ให้เป็นแกนกลางขับเคลื่อนการดำเนินงานเครือข่ายเยาวชนต้านยาเสพติดภาคเยาวชนในชื่อศูนย์อำนวยการประสานงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดภาคเยาวชน (ศอ.ปส..) ซึ่งอยู่ในความดูแลของสำนักงาน... ภาคทั้ง 9  ภาค